Nina CERETEU, primar de Drochia

Informaţii personale:

Numele Prenumele: Cereteu Nina
Data naşterii: 18 august 1987
Locul naşterii: rl Drochia, satul Drochia
Adresa de contact: bd. Independenţei 15a, Drochia 5202
Telefon: + 373 252 22599
Fax: + 373 252 22309
E-mail: primariadrochia@mail.ru; ninna.87@mail.ru

Statut:

Căsătorită, un copil

Studii:

2009 – 2011     Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele RM

                          Specializarea: Teoria şi Practica Administraţiei Publice

                          Titlul: Magistru în ştiinţe politice

2004- 2009       Universitatea de Studii Europene Din Moldova

                           Profilul: Drept

                           Specializarea: Drept Penal

                           Titlul: Jurist

Experienţă profesională:

prezent               Primar al oraşului Drochia

2014 – 2015         Asistent juridic, cabinetul avocatului ”Igor Şeremet”

2014                    Secretarul Comisiei de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei            

2011- 2014          Consultant în Direcţia Organizaţii Necomerciale, Ministerul Justiţiei

Distincţii:

2013                    Medalia comemorativă „Mitropolitul Gavriil Banulescu-Bodoni”

                           prilejuită aniversării a 200 de ani de la înfiinţarea

                           Eparhiei de Chişinău şi Hotin.

2016                   vicepreşedinte a CALM-ului

2016                   vicepreşedinte a Reţelei Oraşelor din Moldova

Data validării mandatului: 09.07.2015

Limbi vorbite: 

Limba moldovenească, rusa, franceza, spaniola

Atribuţii de serviciu:

Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

    a) asigură executarea deciziilor consiliului local;

    b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;

    c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

    d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);

    e) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;

    f)  exercită funcţia de ordonator principal de credite al oraşului, verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;

    g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;

    h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

    i)  propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

    j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

    k) eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;

    l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;

    m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;

    o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a oraşului;

    p) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    q) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;

    r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul oraşului;

    s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;

    t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii.

Back to top
0Shares