REGULAMENTUL INTERN

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 PRIMĂRIEI ORAŞULUI DROCHIA


Prezentul Regulament Intern a fost aprobat prin Decizia consiliului orăşenesc

 Nr.10/11 din 16.12.2019                                                                                                                                           

Capitolul I.

DISPOZIŢII GENERALE

 1.  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al primăriei oraşului Drochia (denumit în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.198;199 a Legii nr. 154 –XV din 28.03.2003– Codul Muncii și în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a primăriei ca structură funcţională ce asistă primarul oraşului Drochia în exercitarea atribuţiilor sale legale.
 2. Primăria oraşului Drochia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi Legea nr.435-XVI  din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.
 3. Primăria oraşului Drochia este o structură funcțională cu activitate permanentă constituită din primar, viceprimar, secretar al consiliului orășenesc și aparatul de specialitate a primarului, avînd drept scop soluționarea problemelor curente ale orașului.
 4. Primăria oraşului Drochia activează în sediul situat pe adresa: MD-5202, or. Drochia, bl.Independenței nr.15 A.
 5.   Finanţarea Primăriei oraşului Drochia se asigură din bugetul oraşului, din impozitele şi taxele locale instituite potrivit legii, şi alte venituri proprii.

Secţiunea  1-a: Primăria, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:

              a) întocmeşte proiecte de decizii ale Consiliului orăşenesc şi proiecte de dispoziţii ale primarului;

             b) aduce la cunoştinţă publică deciziile Consiliului orăşenesc şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului;

             c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a oraşului;

              d) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atât în cadrul primăriei, cât şi în teritoriul administrat;

              e) contribuie la elaborarea proiectului de buget al oraşului pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare Consiliului orăşenesc;

              f) asigură executarea bugetului oraşului, în conformitate cu deciziile Consiliului orăşenesc, şi respectarea prevederilor legale;

             g) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al oraşului;

             h) asistă secretarul Consiliului orăşenesc în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

 Secţiunea a 2-a Primarul

             1) Primarul oraşului Drochia este autoritate reprezentativă a populaţiei oraşului şi executivă a Consiliului orăşenesc Drochia.

              2) Primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

a) participă la şedinţele Consiliului orășenesc şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii;

b) asigură executarea deciziilor Consiliului orășenesc;

 c) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării Consiliului orășenesc;

 d) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

 e) stabileşte atribuţiile viceprimarilor;

f) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare Consiliului orășenesc;

 g) exercită funcţia de ordonator principal de credite al oraşului; verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul orășenesc şi informează Consiliul orășenesc despre situaţia existentă;

h) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;

i) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din târguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

 j) propune Consiliului orășenesc schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

 k) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social.

Prezentul Regulament intern este elaborat în conformitate cu prevederile art.198 din Codul muncii şi reglementează:

 1. particularităţile raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi al raporturilor de muncă a persoanelor angajate cu contract individual de muncă;
 2. regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă ale salariaţilor primăriei oraşului Drochia;
 3. regulile privind respectarea principiului nediscriminării, eliminarea hărţuirii sexuale şi a oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă;
 4. drepturile şi obligaţiile salariaţilor primăriei oraşului Drochia, precum şi ale conducerii primăriei;
 5. timpul de muncă, timpul de odihnă, concediile şi chestiunile aferente retribuirii muncii;
 6. disciplina muncii, incluzînd formele de stimulare a salariaţilor, sancţiunile disciplinare aplicabile, precum şi aspectele procedurale ale aplicării sancţiunilor;
 7. alte reglementări vizînd raporturile de serviciu/de muncă ale salariaţilor primăriei oraşului Drochia.
 8. Prevederile prezentului Regulament intern se aplică salariaţilor primăriei oraşului Drochia, structurat potrivit cadrului legislativ în vigoare, după cum urmează:
 9. demnitari;
 10. funcţionari publici;
 11. personal contractual.
 12. Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, iar raporturile de muncă al personalului contractual – de legislaţia muncii.
 13. Fiecare angajat ia cunoştinţă cu prevederile Regulamentului intern timp de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestuia sau de la data numirii/angăjării în funcţie/post. 
 14. Prezentul Regulament intern se păstrează în anticamera primarului oraşului Drochia.

Capitolul II.

  ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI

1. Structura organizatorică a Primăriei orașului Drochia este stabilită prin organigrama și statele de personal al primăriei.

         2. Organigrama şi statele primăriei sunt aprobate la propunerea primarului, prin decizia Consiliului orăşenesc Drochia, în conformitate cu prevederile art. 29 lit. b) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală și prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)”.

3. Consiliul orăşenesc Drochia, la propunerea primarului, modifică organigrama şi statele primăriei, în funcţie de necesităţile şi priorităţile de dezvoltare social-economică a oraşului, precum şi reieşind din necesităţile de performanţă instituţională.

Componenţa personalului primăriei este următoarea:

primar-1
viceprimar – 1
secretarul c/o – 1
jurist – 1
specialist relaţii cu publicul – 1
specialist pentru reglementarea regimului funciar – 1
arhitect – 1
specialişti în construcţii, gospodărie comunală și drumuri– 2
contabil-şef – 1
specialist pentru planificare – 1
specialist în problemele recrutării şi încorporării și resurse umane – 1
specialist în problemele tineretului şi sportului și atragerea investițiilor- 1

specialist achiziții publice -1
specialişti în problemele  perceperii fiscale – 2
secretar-dactilograf – 1
conducător auto – 1
intendent – 1
îngrijitoare de încăpere – 1.

Capitolul III.

 RAPORTURILE DE SERVICIU / DE MUNCĂ

         1. Ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante în cadrul primăriei oraşului Drochia, cu excepţia secretarului consiliului local, se realizează prin modalităţile specificate la art.28 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Funcţia de secretar al consiliului local se ocupă, potrivit art.37 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, prin concurs organizat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

             2. Numirea în funcţia publică, precum şi încetarea raporturilor de serviciu, cu excepţia secretarului consiliului local, se face prin dispoziţia primarului oraşului Drochia. Numirea în funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului local Drochia. 

             3. După numire în funcţie, funcţionarul public din cadrul primăriei Drochia semnează fişa postului în care se stipulează scopul general, sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei publice, precum şi cerinţele faţă de titularul acestei funcţii.

             4. Dispoziţia (decizia consiliului local – pentru secretar) de numire în funcţie are formă scrisă şi va conţine temeiul legal al numirii, referinţa la una din modalităţile de ocupare a funcţiei publice, numele funcţionarului public, funcţia publică, data de la care acesta urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, perioada de probă, după caz, alte componente stabilite de legislaţie.

             5.Numirea în funcţie publică vacantă se dispune pe o perioadă nedeterminată, iar într-o funcţie publică temporar vacantă – pe durată determinată.

             6. La numirea în funcţie, funcţionarul este familiarizat cu următoarele acte, prevederile cărora sînt necesare pentru exercitarea funcţiei:

 • Dispoziția/ Decizia;
 • Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al primăriei or.Drochia;
 • Fişa postului.

             7. Actul administrativ de numire, la care se anexează fişa postului de care funcţionarul public a luat cunoştinţă sub semnătură. O copie de pe fişa postului se înmînează funcţionarului public şi conducătorului ierarhic superior al acestuia.

             8. Persoanei care este numită într-o funcţie publică pentru prima dată i se stabileşte o perioada de probă de 6 luni. Perioada de probă se va stabili şi persoanei care a exercitat anterior o funcţie publică, însă raporturile de serviciu au încetat pînă la evaluarea activităţii acesteia la expirarea perioadei de probă sau care a fost eliberată din funcţie în condiţiile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

             9. Nu se va stabili perioadă de probă persoanei care anterior a exercitat funcţie de demnitate publică, ori care a activat în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică sau în calitate de funcţionar public cu statut special.

    10. La expirarea perioadei de probă, funcţionarul public debutant: 

 • este confirmat în funcţia publică dacă a obţinut la evaluarea activităţii profesionale cel puţin calificativul „satisfăcător”;
 • este eliberat din funcţia publică dacă a obţinut la evaluarea activităţii profesionale calificativul „nesatisfăcător”.

             11.Procedura de organizare a perioadei de probă, de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant, drepturile şi obligaţiile lui specifice, sînt specificate în Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

             12.Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici poate avea loc prin:

 • promovare în funcţie, realizată în conformitate cu art.45 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • avansare în trepte de salarizare, realizată în conformitate cu art.46 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi prevederile Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; prevederile Legii nr.271 din 23.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative;
 • transfer, realizat în conformitate cu art.48 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • interimatul unei funcţii publice de conducere, realizat în conformitate cu art.49 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Suspendarea raporturilor de serviciu poate interveni:
 • în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, în conformitate cu art.52 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • prin acordul părţilor;
 • din iniţiativa autorităţii, în conformitate cu art.53 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • la cererea funcţionarului public, în conformitate cu art.54 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici încetează în următoarele cazuri:
 • în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, potrivit temeiurilor specificate la art.62 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • eliberare din funcţie, în baza temeiurilor specificate la art.63 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • destituire, potrivit temeiurilor specificate la art.64 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • demisie, în conformitate cu art.65 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

14. Angajarea persoanelor prin contract individual de muncă se legalizează prin dispoziţia primarului, care este emis în baza contractului negociat şi semnat de părţi în două exemplare. Un exemplar se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la persoana cu atribuţii în domeniul gestionării resurselor umane.

 1. Dispoziția/ Decizia cu privire la angajare se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă.
 2. Modificarea contractelor individuale de muncă se realizează printr-un acord suplimentar (adițional) semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia, în conformitate cu prevederile art.68-74 din Codul muncii.
 3. Suspendarea contractelor individuale de muncă se realizează în corespundere cu prevederile art.75-80 din Codul muncii.
 4. Contractele individuale de muncă încetează pe baza temeiurilor specificate la art.81 din Codul muncii.

Capitolul IV.

REGULI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

 1. Conducerea primăriei Drochia se obligă să asigure condiţii normale de lucru, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică salariaţilor primăriei orașului  Drochia.
 2. Conducerea primăriei va lua toate măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
 3. evitarea riscurilor;
 4. adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte stabilirea funcţiilor/posturilor;
 5. luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
 6. înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
 7. adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;
 8. comunicarea salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
 9. Salariaţii primăriei oraşului Drochia sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atît persoana proprie, cît şi ceilalţi salariaţi, şi să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea colegilor sau pentru integritatea patrimoniului primăriei.
 10. Conducerea primăriei oraşului Drochia va organiza instruirea periodică a salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, desemnînd în acest sens o persoană responsabilă.
 11. Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie în următoarele situaţii:
 12. în cazul noilor angajaţi, inclusiv celor detaşaţi;
 13. în cazul salariaţilor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;
 14. în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.
 15. Conducerea primăriei oraşului Drochia are obligaţia să permită salariaţilor în timpul orelor de muncă accesul la serviciile medicale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare de 2 ori pe an gratuit cu prezentarea confirmării.
 16. Fumatul, precum şi consumarea băuturilor alcoolice în sediul primăriei oraşului Drochia sunt interzise.
 17. Salariaţii primăriei oraşului Drochia beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, precum şi pentru preîntîmpinarea îmbolnăvirilor.
 18. Efectuarea curăţeniei în birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu aparate electrocasnice şi materiale speciale.
 19. Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi comunicate imediat conducerii primăriei oraşului Drochia. Aceleaşi prohibiţie se aplică şi în cazul accidentelor survenite pe traseul „domiciliu – loc de muncă” şi invers. Conducerea primăriei Drochia este obligată să sesizeze de îndată inspectoratul teritorial al muncii şi organele de urmărire penală competente, potrivit legii.
 20. Fiecare salariat al primăriei Drochia este obligat să-şi utilizeze echipamentul tehnic de lucru conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale.
 21. Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativa asupra echipamentului tehnic dacă de întreţinerea, gestionarea acestuia este responsabilă o altă persoană.
 22. Salariatul primăriei oraşului Drochia este obligat să asigure curăţirea echipamentului tehnic.
 23. La sfîrşitul orelor de program, salariaţii primăriei oraşului Drochia au obligaţia să închidă geamurile, să deconecteze echipamentul tehnic şi electric, să stingă lumina, să încuie uşile birourilor şi să respecte cu stricteţe normele de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de instrucţiunile în domeniu şi legislaţia în vigoare.
 24. În caz de pericol de viaţă ca urmare a cutremurului, incendiului etc., evacuarea salariaţilor se efectuează conform Planului de Evacuare a clădirii stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor şi Planului de Apărare Civilă.

Capitolul V.

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII, ELIMINAREA HĂRŢUIRII SEXUALE ŞI A ORICĂREI FORME DE LEZARE A DEMNITĂŢII ÎN MUNCĂ

 • În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.
 • Orice discriminare, directă sau indirectă, faţă de un salariat, bazată pe criterii de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar, este interzisă.
 • Constituie discriminare directă tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prevăzute la pct.49 în manieră mai puţin favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă.
 • Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are drept efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza criteriilor prevăzute la pct.49, în afară de cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate şi necesare.
 • Se interzice orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite la pct.49, care au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau tratament la angajare sau concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională.
 • Se consideră discriminatorii următoarele acţiuni ale angajatorului:
 • plasarea anunţurilor de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane;
 • refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei;
 • refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională;
 • remunerarea inegală pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă;
 • distribuirea diferenţiată şi neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puţin favorabil unor persoane;
 • hărţuirea;
 • orice altă acţiune care contravine prevederilor legale.
 • Refuzul de angajare, de admitere la cursurile de calificare profesională sau de promovare a persoanelor este considerat neîntemeiat dacă:
 • se solicită prezentarea unor documente suplimentare faţă de cele legal stabilite;
 • se pretinde că persoana nu corespunde unor cerinţe care nu au nimic în comun cu calificarea profesională solicitată pentru exercitarea profesiei sau se solicită corespunderea cu oricare alte cerinţe ilegale cu consecinţe similare.
 • Conducerea primăriei oraşului Drochia este obligată să amplaseze în locuri accesibile pentru toţi salariaţii prevederile legale care garantează respectarea egalităţii de şanse şi de tratament la locul de muncă.
 • Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în privinţa unui anumit loc de muncă nu constituie discriminare în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care această activitate este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.
 • Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă.
 • Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare.
 • Toate investigaţiile sunt desfăşurate de către comisia de investigaţie în mod confidenţial. Participanţilor la investigaţie (martori şi persoane investigate) li se reaminteşte despre necesitatea păstrării confidenţialităţii pe parcursul cercetării. Persoanele care doresc să-şi protejeze identitatea, pot semnala cazul de hărţuire în mod anonim.
 • Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va coordona desfăşurarea anchetei de serviciu în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica sancţiunile disciplinare corespunzătoare.
 • La finalizarea anchetei de serviciu, se va comunica părţilor implicate rezultatele acesteia.

Capitolul VI.

 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR PRIMĂRIEI ORAŞULUI DROCHIA

 • Funcţionarul public al primăriei oraşului Drochia are dreptul:
 • să examineze probleme şi să ia decizii în limitele competenţei sale;
 • să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească informaţia necesară de la alte autorităţi publice, precum şi de la persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma lor juridică de organizare;
 • să-şi cunoască drepturile şi atribuţiile stipulate în fişa postului;
 • să beneficieze de stabilitate în funcţia publică deţinută, precum şi de dreptul de a fi promovat într-o funcţie publică superioară;
 • la formare profesională şi perfecţionare;
 • la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena muncii la locul de muncă;
 • la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, protecţia şi igiena muncii;
 • la opinie;
 • la acces liber la dosarul său personal şi la datele personale incluse în registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici;
 • la  eliberarea  gratuită a copiilor  de pe actele existente în dosarul său personal, precum şi documente care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea totală în muncă şi în funcţia publică, alte date necesare;
 • la informarea cu privire la toate deciziile care îl vizează în mod direct;
 • la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 • la achitarea la timp şi integrală a salariului corespunzător complexităţii, cantităţii şi calităţii lucrului efectuat;
 • la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;
 • să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor, scrise sau verbale, primite de la conducător/conducători dacă le consideră ilegale;
 • la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
 • să se asocieze în sindicate şi să participe la activitatea lor în afara orelor de program.
 • Funcţionarul public al primăriei oraşului Drochia este obligat:
 • să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 • să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
 • să fie loial primăriei Drochia şi să apere în mod loial prestigiul acesteia, precum şi să se abţină de la orice act ori fapt care poate aduce prejudicii imaginii sau intereselor materiale şi financiare, legale ale acesteia;
 • să manifeste un comportament profesionist, precum şi să asigure transparenţă, în condiţiile legii, pentru a cîştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea primăriei oraşului Drochia;
 • să respecte libertatea opiniilor şi limitarea influenţei şi generării conflictelor datorate schimbului de păreri;
 • să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine, în spirit de iniţiativă şi colegialitate toate atribuţiile de serviciu;
 • să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege prin manifestarea unor atitudini bazate pe respect, buna-credinţă, corectitudine şi amabilitate în raporturile cu conducerea, colegii şi subalternii, excluzînd presiunile sau constrîngerile de orice natură;
 • să se conformeze dispoziţiilor (recomandărilor, indicaţiilor) primite de la primar;
 • să prezinte, în condiţiile legii, declaraţii cu privire la venituri şi proprietăţi obţinute;
 • să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese, al incompatibilităţilor şi al restricţiilor ierarhice;
 • să-şi perfecţioneze în permanenţă capacitatea profesională;
 • să informeze persoana cu atribuţii în domeniul gestionării resurselor umane şi/sau primarul din prima zi de aflare în concediul medical (inclusiv şi în perioada aflării în concediul de odihnă). După finalizarea incapacităţii de muncă temporare, în ziua ieşirii la lucru să prezinte persoanei cu atribuţii în domeniul gestionării resurselor umane certificatul de concediu medical;
 • să organizeze raţional programul de muncă şi să-l utilizeze cu maximă productivitate;
 • să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile primăriei şi ale altor salariaţi;
 • să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii.
 • Persoanele angajate prin contract individual de muncă au drepturi şi obligaţii în conformitate cu prezentul Regulament intern şi art.9 din Codul muncii.
 • Salariaţii primăriei îşi pregătesc birourile pentru lucru şi menţin în ele ordinea, curăţenia şi liniştea. De asemenea, ei folosesc conştiincios şi păstrează în stare exemplară valorile şi bunurile din dotare, inclusiv echipamentele şi rechizitele de birou de care beneficiază. Pentru integritatea şi utilizarea conform destinaţiei a sus-numitelor bunuri fiecare colaborator poartă răspunderea prevăzută de lege.
 • Ţinuta şi comportamentul salariaţilor primăriei oraşului Drochia trebuie să corespundă întru totul statutului, funcţiei deţinute şi atribuţiilor de serviciu.
 • La sfîrşitul orelor de program, salariaţii primăriei oraşului Drochia sunt obligaţi să închidă ferestrele, să stingă lumina, climatizatoarele, computerele şi alte echipamente electrice cu scopul prevenirii accidentelor tehnice şi incendiilor.
 • Utilizarea telefoanelor se efectuează numai în scopuri de serviciu.
 • Salariaţilor primăriei oraşului Drochia  li se interzice:
 • să încalce programul de muncă, inclusiv să absenteze sau să întîrzie nemotivat la serviciu ori să plece înainte de termenul stabilit în program; nu se consideră încălcare a programului de muncă situaţiile specificate la pct.82 din prezentul Regulament intern, precum şi alte cazuri prevăzute de legislaţie;
 • să fumeze în sediul primăriei oraşului Drochia;
 • prezentarea la serviciu în stare de ebrietate;
 • consumul de alcool în timpul programului de muncă;
 • neglijenţa sau tergiversarea îndeplinirii sarcinilor;
 • comunicarea sau divulgarea pe orice cale, copierea în scop personal sau contrar atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu a actelor, notelor şi informaţiilor privind activitatea şi fondul de date ale primăriei oraşului Drochia;
 • utilizarea timpului de lucru, precum şi a bunurilor ce aparţin primăriei oraşului Drochia  în alte scopuri decît cele aferente funcţiei deţinute;
 • desfăşurarea în timpul programului de muncă a unor activităţi cu caracter politic, personal.
 • Faptele specificate la pct.73 subpct.3) şi 4) se consideră ca avînd consecinţe grave pentru primăria oraşului Drochia. Constatarea faptelor respective are loc potrivit procedurilor stabilite de legislaţie.

Capitolul VII.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRIMARULUI

 • Primarul are dreptul:
 • să numească în funcţii/posturi, să modifice, să suspende şi să înceteze, în condiţiile legii, raporturile de serviciu/de muncă ale salariaţilor (cu excepţia secretarului);
 • să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile primăriei;
 • să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
 • să tragă salariaţii la răspundere disciplinară în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
 • să emită acte administrative obligatorii pentru personalul primăriei.
 • Primarul este obligat:
 • să respecte legile şi alte acte normative în vigoare, clauzele contractului individual de muncă, precum şi condiţiile prevăzute în fişa postului a fiecărui salariat;
 • să asigure stabilirea obiectivelor pentru salariaţii primăriei oraşului Drochia conform prevederilor fişelor de post şi, după caz, în contractul individual de muncă;
 • să asigure salariaţii primăriei cu utilaj, rechizite, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
 • să asigure salariaţilor primăriei condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii;
 • să asigure achitarea la timp şi integrală a salariului;
 • să îndeplinească la timp prescripţiile organelor de stat de supraveghere şi control, să plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii;
 • să asigure salariaţilor primăriei condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
 • să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaţilor primăriei în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 • să asigure salariaţilor primăriei oraşului Drochia  acces periodic la formarea şi dezvoltarea profesională;

Capitolul VIII.

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

 • Durata normală a timpului de muncă pentru salariaţii primăriei oraşului Drochia este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore (5 zile) pe săptămînă cu două zile de odihnă, sîmbăta şi duminica.
 • Conform dispoziţiei primarului, funcţionarii publici şi persoanele angajate prin contract individual de muncă pot lucra peste durata normală a timpului de muncă, în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus, în limita a 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale această limită poate fi extinsă pînă la 240 de ore. Nu se admite atragerea la lucru peste durata timpului de muncă a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani, precum şi a persoanelor cărora o astfel de activitate le este contraindicată conform certificatului medical, eliberat în modul stabilit.
 • La rugămintea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 14 ani sau copii invalizi în vîrstă  de pînă la 16 ani ori a salariatului care îngrijeşte de un copil bolnav angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială. Respectarea de către salariaţi a regimului de muncă special va fi asigurată de către conducătorul lor nemijlocit.
 • Regimul de muncă:   
Începutul lucrului 800
Pauza de masă 1200– 1300
Sfîrşitul lucrului 1700
 • Locul de muncă al salariaţilor se consideră sediul primăriei oraşului Drochia, bul. Independenţei,15A.
 • În cazuri excepţionale, se permite învoirea salariatului primăriei în timpul programului de muncă pentru o durată de pînă la 4 ore sau mai mare de 4 ore numai cu permisiunea primarului. În toate cazurile, orele nelucrate nu sînt incluse în tabelul de puncte.
 • Zilele de sărbătoare nelucrătoare stabilite de Codul muncii sînt:
1 ianuarie Anul Nou
7-8 ianuarie Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi)
8 martie Ziua internaţională a femeii
Prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc
Ziua de luni la o săptămînă după Paşte Paştele Blajinilor
1 mai Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii
9 mai       Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei  
27 august Ziua Independenţei
28 august Hramul oraşului Drochia
31 august sărbătoarea „Limba noastră”
25 decembrie Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou)
 • Durata zilei de muncă în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu două ore prin emiterea dispoziției pentru toţi salariaţii, cu excepţia celor, cărora prin acordul dintre salariat şi angajator, li s-a stabilit durata redusă a timpului de muncă.
 • Angajatorul este obligat să ţină evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Capitolul IX.

CONCEDIILE ANUALE

66. Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii Primăriei or.Drochia.

Renunţarea totală sau parţială la concediu din partea salariatuluieste nulă.

67. Îngrijitoarei de încăperi, paznicilor, şoferului Primăriei li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 28 zile calendaristice.

 68. Primarul şi funcţionarii publici beneficiază de concediu de odihnă plătit în conformitate cu legislaţia în vigoare – de 35 zile calendaristice.

 69. Personalul de conducere şi de specialitate, munca cărora implică efort psiho – emoţional sporit va beneficia de un concediu suplimentar plătit cu durata 7 zile calendaristice, conform Contractului colectiv de muncă .

 70. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se va face de angajator cu 2 săptămîni înainte de sfîrşitul anului calendaristic.

 71. Cazurile excepţionale de amînare a concediului de odihnă pe anul de muncă vor fi negociate între Angajator, Angajat şi reprezentantul sindicatului.

 72. Divizarea concediului de odihnă anual în părţi se va face cu acordul scris al salariatului. Una dintre părţi va avea durata de de cel puţin 14 zile calendaristice zile calendaristice. Această interdicţie nu se va aplica la acordarea zilelor de concedii – restanţă. Zilele de concedii – restante se vor acorda la cererea scrisă a salariatului şi cu acordul părţilor sau vor fi alipite la concediile anuale.

73. Salariatul va fi prevenit în formă scrisă despre data începerii concediului de odihnă plătit cu cu cel puţin 2 săptămîni înainte.

74. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la instituţia respectivă.

 75. Salariaţilor transferaţi dintr-o unitate la Primăria or.Drochia, li se poate acorda concediul anual de odihnă şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.

76. Transferarea concediului anual al salariatului, în caz de necesitate, pentru anul de muncă următor se va face doar cu acordul scris al organului sindical.

 77. Conform Convenţiei Colective (nivel de ramură) pentru anii 2017-2021, în cazul unor evenimente familiale, salariaţii vor beneficia, la prezentarea documentelor justificative, de concedii suplimentare plătite exprimat în zile lucrătoare, după cum urmează:

 –  căsătoria salariatului  – 3 zile;

      – căsătoria copilului salariatului – 3 zi;

–   înfierea copilului  – 2 zile;

–  decesul rudelor de gradul I (părinţilor, socrilor, soţului (soţiei), copilului)  – 3 zile;

–  decesul rudelor de gradul II (fratelui/surorii; bunicului/bunicii)  – 2 zile;
      –  părinţilor care au copii în clasele I şi IV      – 1 zi la începutul  şi sfîrşitul anului şcolar;

–  încorporarea în rîndurile Armatei Naţionale a membrului familiei  – 2 zile;

– jubileul salariatului -30;40;50;60;70 ani, precum și la atingerea vîrstei de pensionare – 1 zi.

Aceste zile vor fi acordate strict în timpul survenirii evenimentului respectiv în baza unei cereri srise, şi nu pot fi transferate în altă perioadă a anului. În cazul în care salariatul se află în concediu anual, de studii, medical – aceste zile de concediu – se acordă.

78. Indemnizaţia de concediu se plăteşte cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu .

 79. Salariatului i se poate acorda, la cerere, din motive familiale şi din alte motive întemeiate un concediu neplătit cu o durată de pînă la 60 de zile calendaristice în decursul unui an.

78. Unuia dintre părinţi care are 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani ( sau un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani ) i se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 5 zile calendaristice.

79. Unul dintre părinţi care are 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani ( sau un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani ), părinţii singuri necăsătoriţi poate beneficia, în baza unei cereri scrise, de concediu neplătit cu durata de cel puţin 14 zile calendaristice).

Rechemarea din concediu:

Salariatul va fi rechemat din concediu de odihnă anual doar în cazurile specificate în legislaţia muncii. Rechemarea din concediu este însoţită de garantarea zilelor de repaus în altă perioadă a activităţii de muncă a anului calendaristic, de comun acord cu ambele părţi. În caz de rechemare, salariatul nu este obligat să restituie indemnizaţia pentru zilele nefolosite din concediu. Plata muncii salariatului rechemat se efectuează în baze generale. Zilele nefolosite de concediu se acordă la încetarea situaţiei respective sau la acordul părţilor, printr-un ordin al angajatorului, ele fiind fără menţinerea salariului.

Capitolul X.

 RETRIBUIREA MUNCII

    80.Retribuirea muncii trebuie să asigure salariaţilor primăriei condiţii materiale pentru exercitarea cu profesionalism a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu, să contribuie la completarea primăriei oraşului Drochia cu personal competent.

             81.Salarizarea funcţionarilor publici ai primăriei oraşului Drochia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și prevederile Legii nr.271 din 23.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative.

             82.Salariul total al funcţionarului public al primăriei oraşului Drochia pentru activitatea desfăşurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit sarcinilor şi atribuţiilor din fişa postului, este constituit din:

 1. partea fixă, compusă din:
 2. salariul de funcţie;
 3. sporul pentru grad de calificare;
 4. treapta de salarizare;
 5.  partea variabilă, care cuprinde:
 6. sporul pentru performanţa colectivă a subdiviziunii/autorităţii publice;
 7. alte premii în dependență de bugetul entității.
 8. Salariile personalului contractual cuprind:
  1.  salariul de funcţie;
  1.  sporurile şi suplimentele ce ţin de specificul de activitate;
  1.  premiul pentru rezultatele activităţii curente;
  1. alte tipuri de premii, după posibilitatea financiară.

Capitolul XI.

 DISCIPLINA MUNCII

        84. Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona regulilor de comportare şi obligaţiilor stabilite în Codul muncii, Codul de conduită a funcţionarului public, Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, fişa postului, contractul individual de muncă, precum şi în actele administrative interne ale primăriei oraşuluiDrochia, inclusiv în Regulamentul intern și  Convenţia Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2017-2021.

        85. Întru asigurarea respectării disciplinei muncii în cadrul primăriei oraşului Drochia, conducerea acesteia creează condiţii economice, sociale, juridice şi organizatorice, necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conştiincioase faţă de obligaţiile de serviciu.

        86. Pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor, manifestarea spiritului de iniţiativă, pentru activitate îndelungată şi ireproşabilă în serviciul public, funcţionarul public poate fi stimulat sub formă de:

 1. premiu;
 2. mulţumire;
 3. diplomă de onoare.

        87. Pentru succese deosebite în activitate, merite faţă de societate şi faţă de stat, funcţionarul public poate fi decorat cu distincţii de stat.

        88. Stimulările se înscriu în carnetul de muncă şi în dosarul personal al funcţionarului public.

       88. Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor, spirit activ şi spirit de iniţiativă, muncă îndelungată şi ireproşabilă şi pentru alte realizări în muncă, primarul poate aplica persoanelor angajate cu contract individual de muncă următoarele stimulări:

 1.  mulţumire;
 2.  menţionarea cu diplomă de onoare;
 3.  acordarea unui premiu.

89.Orice măsură de stimulare se va aplica în temeiul unei dispoziţii a primarului.

 • Pentru comiterea abaterilor disciplinare, funcţionarului public îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
 • avertisment;
 • mustrare;
 • mustrare aspră;
 • suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie în decursul unui an;
 • suspendarea dreptului de a fi avansat în trepte de salarizare pe o perioadă de la unu la doi ani;
 • destituirea din funcţia publică.

91. Aplicarea sancţiunilor disciplinare funcţionarilor publici se realizează în conformitate cu prevederile cap.VII (art.57-60) din  Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi ale Regulamentului cu privire la comisia de disciplină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare și Convenţia Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2017-2021.

92. Pentru încălcarea disciplinei muncii, persoanelor angajate cu contract individual de muncă li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

 1.  avertismentul;
 2.   mustrarea;
 3.  mustrarea aspră;
 4.  concedierea (numai în temeiurile prevăzute la art. 86, alin. (1) lit. g)-r) din Codului muncii).

        93. Aplicarea sancţiunilor disciplinare persoanelor angajate prin contract individual de muncă se realizează în conformitate cu prevederile art.207-211 din Codul muncii.

         94. Sancţiunile disciplinare trebuie să corespundă gravităţii încălcării săvîrşite şi gradului de vinovăţie a salariatului. La aplicarea sancţiunii disciplinare se ia în considerare caracterul, cauzele, circumstanţele şi consecinţele faptei.

 95.Consecinţele (urmările) sancţiunilor disciplinare nestinse sînt prevăzute de legislaţia în vigoare.

Capitolul XII.

ORGANIZAREA AUDIENŢEI  CETĂŢENILOR

1. Audienţa cetăţenilor în Primăria orașului Drochia se efectuiază conform următorului orar:  la

– Primarul orașului-                            în fiecare zi de Luni orele 9.00 – 16.00;

– Viceprimarul orașului-                     Luni – Vineri – orele 8.00- 17.00;

– Secretarul Consiliului orășenesc –    Luni – Vineri – orele 8.00- 17.00;

 2. Funcționarii publici, Șefii de subdiviziuni  și Întreprinderi Municipale din subordinea Primăriei,  vor participa în fiecare zi de vineri la orele 10.00 la ședința de bilanț a săptămînii și planificările pe săptămîna ce urmează care va avea loc în biroul Primarului orașului Drochia.

3. Directorii I.E.T. din oraș vor participa la ședința de bilanț în ultima zi de joi a lunii la orele 10.00 în biroul Primarului orașului Drochia.

Capitolul XIII.

DISPOZIŢII FINALE

1. Oricare alte situaţii neprevăzute de prezentul Regulament se soluţionează, coordonează de către primar şi în conformitate cu legislaţia.

2. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

3. Controlul respectării prezentului Regulament se pune în sarcina secretarului consiliului și a primăriei orașului Drochia.

4. Salariaţii primăriei oraşului Drochia sînt obligaţi să cunoască şi să execute întocmai prevederile Regulamentului intern.

          5.Prezentul Regulament intern va fi adus la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură conform anexei.

Secretarul

Consiliului orășenesc Drochia                                                    Pavel RUSU

Anexa nr. 1

LISTA

salariaţilor familiarizaţi cu Regulamentul intern

1. Numele, Prenumele Funcţia deținută Data semnării Semnătura
1. Cereteu Nina Primar    
2. Postovan Vitalie Viceprimar    
3. Rusu Pavel Secretarul consiliului    
4. Caldare Raisa Specialist    
5. Alexeev Victoria Specialist planificare    
6. Beleaev Carolina Jurist    
7. Tighinean Irina Specialist relaţii cu publicul    
8. Parasca Elena Specialist probleme tineret și sport    
9. Chistrea Aliona   Specialist în problemele recrutării, încorporării şi resurse umane    
10. Zaharco Valentina   Specialist în problemele perceperii fiscale    
11. Martin  Maria Specialist în problemele perceperii fiscale Concediu maternitate  
12. Stînă Alina Specialist pentru reglementarea regimului funciar Concediu maternitate  
13. Foalea Ion Specialist în construcţie,gospodărie comunală şi drumuri    
14. Codrean Maria Specialist achiziții publice    
17. Mazur Alla Contabil    
18. Bîrnaz Natalia Contabil superior    
19. Muntean Raisa Contabil principal    
20. Bulgaru Tatiana Secretar-dactilograf    
21. Brighidin Pavel Conducător auto    
22. Gîscă Veaceslav Șef de gospodărie    
23. Marcoci Alexandra Îngrijitor de încăperi    
24. Brinișter Valentin Electrician    
25. Munteanu Ina Specialist în problemele perceperii fiscale    
26. Tizu Victor Specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri    
27. Darii Mariana Manager  IET nr.1    
28. Rusu Tatiana Manager  IET nr.3    
29. Tomac Raisa Manager IET nr.5    
30. Mazur Galina Manager IET nr.8    
31. Mutruc Rodica Manager IET nr.9    
Back to top
0Shares